Karin Rye Riddermann

Der er ofte tvivl om, hvad bestyrelsens egentligt kan drages til ansvar for – mange tror desværre, at når man sidder i bestyrelsen i en forening, kan man ikke retsforfølges eller dømmes til at hæfte personligt for fejlagtige, økonomiske dispositioner.

En forening er en selvstændig, juridisk enhed og kan dermed indgå aftaler, handle, påtage sig forpligtelser, leje lokaler osv. på samme måde som ’rigtige’ mennesker. Bestyrelsen kan dog ikke fralægge sig ansvaret for foreningens handlinger, selv om det er foreningen, der påtager sig forpligtelserne – her gælder samme grundprincipper som for ledelsen i en virksomhed.

Det er altså de almindelige regler for fuldmagter, ansvar og erstatningspligt, der gælder for bestyrelsen i frivillige foreninger, og det vil sige, at man som bestyrelse risikerer at påtage sig et personligt ansvar, hvis man handler i strid med sund fornuft, aftalte retningslinjer eller decideret uforsvarligt.

Hvad man ikke ved…
…er ikke en undskyldning. Man har som bestyrelsesmedlem selv pligt til at holde sig orienteret om alle relevante forhold, og sikre sig kendskab til nødvendig information (som fx status på regnskab og likviditet).

Man har pligt til at kende foreningens økonomiske forhold og træffe sine beslutninger på et oplyst grundlag, og man bør derfor ikke igennem en længere periode acceptere undskyldninger fra kassereren à la ”det har jeg ikke lige nået”. Man bør også ved konstitueringen sikre sig at den, der vælges til kassererposten rent faktisk har evner og mulighed for at føre et regnskab og varetage foreningens økonomi på forsvarlig måde.

Kassereren
Kassereren har som regel til opgave at udskrive fakturaer, sikre indbetalinger, betale regninger og holde øje med status og balance på regnskabet. Det kan være en tidskrævende opgave, men det er vigtigt at den føres a jour løbende, så de resterende medlemmer af bestyrelsen kan holdes orienteret om foreningens økonomiske situation så man er bedre i stand til at træffe bedre økonomiske dispositioner.

Kassereren har ikke et skærpet ansvar for foreningens økonomiske dispositioner i forhold til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Han/hun har blot opgaven med at sikre bogføring og en korrekt opdatering af den øvrige bestyrelse.

Forsikringer mv
Det er også bestyrelsens opgave at sikre, at foreningen har de nødvendige og gældende forsikringer – de bør gennemgås og tilpasses en gang om året, og som minimum skal man sikre, at man har de lovpligtige forsikringer i tilfælde af at foreningen har ansatte.

Kan man undgå ansvaret?
Hvis man som bestyrelsesmedlem er uenig i dispositioner, som den øvrige bestyrelse er ved at foretage, kan man sikre sig, at man siger tydeligt imod, og at ens protester føres til referat i bestyrelsens referater.


Dermed kan man undgå at hæfte for gæld el.lign. som bestyrelsen har pådraget foreningen, men det er vigtigt, at der er sagt tydeligt fra, samt at dette er ført til referat.

Fortsætter den øvrige bestyrelse ad en kurs, som man er dybt uenig i, kan man i sidste ende blive nødt til at træde ud af bestyrelsen og overlade sin post til en suppleant (som man så bør orientere om baggrunden for sin udtrædelse).

Skal man så holde sig væk fra bestyrelsesarbejdet?
Nej – på ingen måde.

Langt de fleste foreninger drives jo helt og aldeles uproblematisk, men man skal som bestyrelsesmedlem være sig sit ansvar bevidst og behandle foreningens midler på samme måde som sine egne penge – hvis man ikke som privatperson bestiller varer, som man ved man ikke kan betale, skal man jo heller ikke gøre det for foreningens midler, vel?

Og så skal man som nyvalgt bestyrelsesmedlem stille spørgsmål ved hele foreningens drift, og til samtlige de aftaler, der er indgået på foreningens vegne – selv om det er irriterende, kan det danne grundlag for en række rigtigt gode snakke omkring foreningens drift.